Gruppeting

414.1 Gruppeting

Gruppetinget er gruppens ledende og besluttende organ, og består av alle ledere og speidere fra 12 år, samt representanter for speiderne i troppen som ikke har fylt 12 år. Alle betalende medlemmer som oppfyller disse kriteriene har stemmerett. Det er på gruppetingets møter man legger grunnlaget for det arbeidet som gjøres i enhetene, og det er viktig og nyttig at så mange som mulig er med på dette arbeidet.

Se Norges speiderforbunds lover § 2-2 for hvilke regler som gjelder for representasjon til gruppetinget og gjennomføring av gruppetingets møter. Teksten her er oppdatert i februar 2015.

Hvem skal møte i gruppetinget

Gruppens besluttende organ er gruppetinget som består av:

  • Ledere

  • Speidere fra 12 års alder

  • Representanter for speiderne i tropp som ikke har fylt 12 år

Det kan være fint om også lederen i foreldreforeningen kan møte og eventuelt direktemedlemmer i gruppen. For korpsgrupper kan det også være aktuelt å invitere menighetsrådsleder, prest og/eller barne- og ungdomsarbeider i menigheten.

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver

Gruppetinget skal ha minst 2 møter i året og skal:

  • arbeide for et godt speider- og ledermiljø i gruppen

  • legge planer for et godt og planmessig speiderarbeid i alle enheter

  • føre referat

  • behandle årsregnskap, arbeidsplan og budsjett

  • velge gruppeleder og evt. gruppeassistenter for to år om gangen

  • velge gruppens representanter til kretstinget for ett år om gangen

  • velge regnskapsfører og revisor for ett år om gangen.

Gruppeleder leder gruppetinget, dersom det ikke velges egen ordstyrer. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Dersom det blir likt antall stemmer for og imot et forslag, ansees forslaget som falt (nedstemt). Stemmerett ved valget har bare fremmøtte medlemmer som er valgbare (det vil si medlemmer som har betalt medlemskontingent for inneværende år og oppfyller alderskriteriene). Ikke-medlemmer som møter i gruppetinget, kan gis talerett.

Gruppetingets møter

Det kan være praktisk å lage en møteplan for et halvt eller et år av gangen, slik at så mange som mulig setter av tid til disse møtene. Antall møter kan variere. Det vanligste er hver eller annenhver måned, minimum 2 møter i året.

Det må sendes innkalling til møte minst en uke i forveien. Dessuten er møtedeltakerne ofte også mer forberedt om det blir sendt ut innkalling med saksliste på forhånd. Da kan man tenke over spørsmål og problemstillinger før man kommer, og man sparer tid. Der det er mulig kan en også gi mer informasjon om de sakene som skal diskuteres, f.eks. spørsmål, problemstillinger eller kopi av brev som er kommet inn. Det er også viktig at det blir sendt ut referat etter møtet slik at alle vet hva man kom frem til, hvem som skal gjøre hva og hvilke tidsfrister man har.

Kretsen kan arrangere emnekurs i gruppeledelse beregnet på medlemmer av gruppetinget. Hensikten er å gi kunnskaper og praktiske ideer til administrasjon og daglig drift av gruppen og inspirasjon til et godt ledermiljø. Kurset tar for seg lover og retningslinjer som angår gruppen, og ser på oppgaver som må gjøres i gruppen.